Ogrodzenie to w rozumieniu ustawy Prawo budowlane urządzenie budowlane, czyli urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jego budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Poznaj przepisy związane z ogrodzeniem nieruchomości gruntowej.

 

 Nowoczesne drewniane ogrodzenie

Nowoczesne drewniane ogrodzenie - źródło fotografii powyżej: kirsch-korff.com; banner:thinkspired.com

 

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę.

Budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia właściwemu organowi jeśli:

ogrodzenie znajdować się będzie od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych

miejsc publicznych,

lub jest to ogrodzenie o wysokości powyżej 2,20 m.

 

Wzór wniosku zgłoszenia budowy ogrodzenia dostępny jest na stronie internetowej właściwego organu – starostwa powiatowego, na której znajduje się Twoja nieruchomość gruntowa. Wniosek znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej danego starostwa, określony jako: Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. prawie własności), niekiedy także odpowiednie szkice lub rysunki ogrodzenia.

W zgłoszeniu należy podać przede wszystkim wysokość ogrodzenia, oraz rodzaj materiałów z jakich zostanie wykonane. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Pamiętajmy o tym, że ogrodzenie ażurowe (np. wykonane z siatki) zapewnia lepszą widoczność niż ogrodzenie pełne (np. betonowe). Ogrodzenie pełne działki w pobliżu drogi podporządkowanej może stanowić przeszkodę wizualną dla jadących tą drogą, utrudniając postrzeganie pojazdów poruszających się po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Widoczność określa się wówczas za pomocą trójkąta widoczności.

 Ogrodzenie farmerskie

Ogrodzenie farmerskie (fot.: sztachety.plastikowe.info.pl) oraz płot sztachetowy (fot.: styloweogrody.com.pl)

 

Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.

 

Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy, na której znajduje się Twoja działka, może determinować wybór określonych rozwiązań, przykładowy zapis:

Od strony terenów publicznych obowiązują ogrodzenia ażurowe, z wyłączeniem ogrodzeń betonowych z form powtarzalnych.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane   ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,  z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)